ANAMUR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRANO
 
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE )
1
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARCA ÖNLENMESİ
1-Dilekçe,
2-Kira kontratı (varsa)
3-Tapu belgesi vs (varsa)
 
 
15 Gün
2
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA BAŞVURU
1-Şikayet Dilekçesi
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
 
 
30 + 15 Gün
3
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU GEREĞİNCE (MUHTAÇLIK KARARI)
(Ekim 2008 Tarihinden önce ölenler için )
1-Dilekçe,
2-Mal bildirim formu (2 adet),
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri)
 
15 Gün
4
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ TASDİKİ
Yurt Dışı Bakım Belgesi formu
(Nüfus Kayıt Örneği belgesi )
 
5 Dakika
5
APOSTİLLE TASDİK İŞLEMİ
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf ülkelere gönderilecek olan resmi belgeler (İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgelerin imza tasdik işlemi vs.)
 
 
 
10 Dakika
6
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA 2814 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK-2 MADDE GEREĞİNCE; GÖREVLERİ NEDENİYLE TAHSİS EDİLEN ORTAK KULLANIM ALANINDAN (DIŞARIDAN ATANAN YÖNETİCİ, APARTMAN GÖREVLİSİ, KAPICI, BEKÇİ TAHLİYE İŞLEMİ)
1-Dilekçe
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
 
 
 
7 gün
7
DERNEK KURMA
1-Kuruluş Bildirimi
2-Tüzük
3-Kira kontratı
4-Tapu Fotokopisi
5-Tebligat almaya yetkili kişilere ait bilgiler
 
 
1 gün
 
 
 
 
8
YARDIM TOPLAMA
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı Fotokopisi
3-Keşif Raporu
4-Fotoğraf (2 Adet)
5-Sabıka Kaydı
 
1 Gün
9
DERNEK LOKALİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
15 Gün
10
5651 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ VERİLMESİ
 
1-Dilekçe,
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği,
3- Vergi levhası fotokopisi,
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı lisans belgesi.
 
15 Gün
11
İNTERNETTEN E-POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR
İnternet aracılığı ile e-mail yoluyla yapılan başvurular ve Bakanlığın internet sitesinden ilgisi nedeni ile kurulumuza yönlendirilen ve diğer  e- mailler
 
30 Gün
12
VATANDAŞLARDAN ELDEN VEYA POSTA İLE GELEN DİLEKÇELER
1- Dilekçe
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne havale edilmiş dilekçeler,
Not : Adı soyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
 
30 Gün
13
EVRAK  VE DİLEKÇE HAVALE İŞLEMİ
 
 
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir. (Düğün, eğlence ve av tüfeği ruhsatı vb dilekçeler)
 
2 dakika
14
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
 
30 Gün
15
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
1- Bilgi edinme başvuru formu
 a)Gerçek kişiler için,
 b)Tüzel kişiler için
 (Bilginin başka kurumdan temin edilmesi durumunda süre 30 iş günüdür.)
 
15 İş günü
16
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde)
2-Disiplin cezası kararı
3-Disiplin cezası kararı tebliğ-tebellüğ belgesi
 
30 Gün
17
MUHTAR  İMZA SİRKÜLERİ TASDİKİ
 
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge,
 
5 Dakika
18
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.
3-Mühür bedeli dekontu ve eski berat
1 Ay
19
CİMER BAŞVURULARI
1- Başvuru dilekçesi
2- İnternet üzerinden yapılan Cimer başvuruları
 30 Gün
20
OMBUDSMANLIK BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
2- Konu ile ilgili belgeler
     (İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı, yapılan başvurular)
3 İş günü
 
21
ADLİ SİCİL BELGESİ
  (Sabıka Kaydı)
 
1- Dilekçe matbu
2- Nüfus Cüzdanı aslı
 
5 Dakika
22
TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU
(MÜRACAATLAR  MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GÖNDERİLMEKTEDİR.)
 
1- Matbu Başvuru Dilekçesi
2- Fatura,
3- Satış Fişi 
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme
 
1 Yıl İçinde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri       : Yazı İşleri Müdürlüğü                                             İkinci Müracaat Yeri : Kaymakam
İsim                             : Gülfizar ÇANDIR                                                  İsim                             : Mehmet KURDOĞLU
Unvan                         : Yazı İşleri Müdürü                                                  Unvan                         : Anamur Kaymakamı
İmza                            :                                                                                  İmza                            :
 
Adres                          : Anamur Kaymakamlığı/MERSİN                           Adres                          : Anamur Kaymakamlığı/MERSİN
Tel                              : 0(324) 8141004                                                       Tel                              : 0(324)8141004
Faks                            : 0(324) 8141168                                                       Faks                            : 0(324)8141168
E-Posta                       : gulfizar.candir@icisleri.gov.tr                                E-Posta                       : mehmet.kurdoğlu@icisleri.gov.tr